Ban Lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Vũ Tuấn Anh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 • Trần Thị Ánh Tuyết

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

 • Vũ Văn Toan

  Chức vụ: Thành viên HĐQT

 • Phạm Thị Quỳnh Hoa

  Chức vụ: Thành viên HĐQT

 • Vũ Mạnh Hùng

  Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ban Tổng giám đốc
 • Vũ Văn Toan

  Chức vụ: Tổng Giám Đốc

 • Phạm Thị Quỳnh Hoa

  Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Giám đốc các công ty thành viên
 • Nguyễn Đình Sinh Tổng giám đốc May Minh Anh khu vực Nghệ An

 • Lê Thái Hà Giám đốc điều hành sản xuất Công ty CP May Minh Anh Khoái Châu

 • Trần Văn Thành Giám đốc điều hành sản xuất Công ty CP May Minh Anh Kim Liên

 • Hoàng Thế Phương Giám đốc điều hành sản xuất Công ty CP May Minh Anh Thọ Xuân

 • Vũ Thị Nhự Giám đốc điều hành sản xuất Công ty CP May Minh Anh Tân Kỳ

 • Nguyễn Đình Thanh Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP Hóa chất Sơn Hà Nội

 • James Jung Giám đốc kinh doanh cao cấp Mian Apparel

 • Mr. Alexander Voegl Tổng Quản lý KND Amiana Resort Nha Trang