NHÂN VIÊN IE (Tính định mức thời gian chế tạo sản phẩm)

NHÂN VIÊN IE (Tính định mức thời gian chế tạo sản phẩm)

I. Mô tả công việc:

– Đọc và phân tích tài liệu của khách bằng tiếng Anh

– Phân tích quy trình công nghệ trên Excel của 1 sản phẩm thực tế hoặc tài liệu

– Làm việc với bộ phận IE các nhà máy để thống nhất SAM chuẩn của sản phẩm

– Khảo sát thao tác của công nhân tại các nhà máy theo SAM chuẩn

– Tính hiệu suất của sản phẩm đã phân tích theo số lượng đơn hàng

[…]