TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Mô tả công việc:

– Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các Phòng ban và các Bộ phận theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
– Chuẩn bị tài liệu tham gia các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
– Trợ giúp Tổng Giám đốc trong quan hệ đối nội, đối ngoại, trình bày các văn bản;
– Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát, duy trì và cải tiến dây chuyền sản xuất;
– Thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng suất lao động;
– Kiểm tra các văn bản, chứng từ của các bộ phận chuyển đến trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

[…]