Trưởng phòng Truyền thông Nội bộ & Văn hóa Doanh nghiệp

Trưởng phòng Truyền thông Nội bộ & Văn hóa Doanh nghiệp

I – Mô tả công việc:

  • Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về định hướng, chiến lược truyền thông của Tập đoàn & các Đơn vị thành viên;
  • Xây dựng chiến lược & kế hoạch truyền thông tổng thể nhằm gắn kết các hoạt động trong toàn hệ thống
  • Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (bên ngoài & nội bộ);
  • Xây dựng quan hệ với các đối tác báo chí truyền thông.
  • Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông và phát triển văn hóa doanh nghiệp
  • Tổ chức các chương trình, sự kiện kết nối trong Tập đoàn
  • Tham gia đào tạo các kỹ năng như: viết, truyền thông, tổ chức sự kiện …cho đội ngũ nhân viên & nhân sự của tập đoàn (theo từng chương trình cụ thể)
  • […]