Trưởng nhóm PR – Truyền thông nội bộ

Trưởng nhóm PR – Truyền thông nội bộ

– Lên kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp và định hướng chiến lược về hình ảnh doanh nghiệp với cộng đồng bên ngoài
– Chủ động đưa ra và thực hiện các phương án xử lý các khủng hoảng truyền thông dựa trên các yêu cầu từ Ban Lãnh đạo công ty.
– Quản lý hình ảnh và thông tin Doanh nghiệp, hỗ trợ các bộ phận kinh doanh PR sản phẩm khi có yêu cầu
– Phụ trách các kênh truyền thông của MIAN GROUP: website, Fanpage, bảng tin nội bộ

[…]