Trưởng phòng Nhân sự hành chính (NSHC) tại Nhà máy Hưng Yên

Trưởng phòng Nhân sự hành chính (NSHC) tại Nhà máy Hưng Yên

Quản lý các công việc của phòng NSHC bao gồm:

– Xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến chức năng NSHC và hoạt động của nhà máy.

– Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông văn hóa doanh nghiệp theo điều kiện hoạt động đặc thù của nhà máy.

– Tổ chức thực hiện hoạn động 5S, Kaizen, trong toàn nhà nhà máy.

– Quản lý và phân chia công việc hợp lý cho nhân viên.

[…]