Trưởng phòng Tuân thủ và Trách Nhiệm Xã hội (Compliance)

Trưởng phòng Tuân thủ và Trách Nhiệm Xã hội (Compliance)

– Thiết lập các chính sách, thủ tục, hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội, C-TPAT.

– Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho các bộ phận tại nhà máy về các tiêu chuẩn TNXH, COC của khách hàng, An ninh C-TPAT.

– Tổ chức đánh giá định kỳ việc thực hiện của các nhà máy để đảm bảo các yêu cầu được tuân thủ.

–  Làm việc với khách hàng/ đại diện khách hàng về việc đánh giá tại các nhà máy. Tiếp các đoàn đánh giá khi đến đánh giá tại nhà máy.

[…]