Ban Lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

Vũ Tuấn Anh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 • Trần Thị Ánh Tuyết

  Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

 • Vũ Văn Toan

  Chức vụ: Thành viên HĐQT

 • Phạm Thị Quỳnh Hoa

  Chức vụ: Thành viên HĐQT

 • Vũ Mạnh Hùng

  Chức vụ: Thành viên HĐQT

Ban Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Toan

  Chức vụ: Tổng Giám đốc Tập đoàn

 • Phạm Thị Quỳnh Hoa

  Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

 • Vũ Mạnh Hùng

  Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn

 • Nguyễn Đình Sinh

  Chức vụ: Tổng Giám đốc May Minh Anh khu vực Nghệ An

Giám đốc các công ty thành viên
 • Lê Thái Hà
  Giám đốc ĐHSX Công ty CP May Minh Anh Khoái Châu

 • Trần Văn Thành
  Giám đốc ĐHSX Công ty CP May Minh Anh Kim Liên

 • Vũ Hồng Công
  Giám đốc ĐHSX Công ty CP May Minh Anh Đô Lương

 • Vũ Thị Nhự
  Giám đốc ĐHSX Công ty CP May Minh Anh Tân Kỳ

 • Nguyễn Đăng Dũng
  Giám đốc ĐHSX Minh Anh Phương Đông

 • Nguyễn Vũ Khương
  Giám đốc ĐHSX Minh Anh Quốc tế

 • Alexander Voegl
  Tổng Quản lý KND Amiana Resort Nha Trang

 • Nguyễn Đình Thanh
  Tổng Giám đốc Điều hành Công ty CP Hóa chất Sơn Hà Nội

 • James Jung
  Giám đốc Kinh doanh cao cấp Mian Apparel

 • Trần Hồ Dũng
  Giám đốc Điều hành Sản xuất Minh Anh Thọ Xuân

 • Kiều Thị Hương
  Giám đốc Sản xuất Minh Anh Phố Nối