Phát triển địa phương

Hiện nay, Mian Group là nơi làm việc của 15.000 lao động. Chúng tôi luôn đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn liền với các mục tiêu phát triển cuộc sống của những người lao động trong tập đoàn, gắn liền với mục tiêu phát triển địa phương thông qua các hoạt động cụ thể.

Tại các đơn vị thành viên, ngoài được đảm bảo những suất ăn tiêu chuẩn và khám sức khỏe định kỳ, toàn bộ nhân viên còn luôn được tham gia tích cực vào các phong trào nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các chương trình hàng tuần, hàng tháng.