Chính sách

Chính sách phát triển bền vững

Tập đoàn Mian đã cam kết với các bên liên quan trong việc áp dụng mô hình quản lý bền vững, minh bạch và có trách nhiệm. Mian Group vận hành trên cơ sở tuân thủ các quy định, yêu cầu của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các bộ luật có liên quan hiện hành. Chúng tôi luôn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro trong khuôn khổ đảm bảo rõ ràng cho việc xử lý các vấn đề môi trường theo định hướng tương lai, có trách nhiệm đối với nhân viên và tham gia tích cực trong các hoạt động xã hội ở các khu vực khác nhau.

Các chủ trương và nguyên tắc này được áp dụng tự nguyện trên toàn bộ Tập đoàn và là xương sống cho các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi.